Productes especials

CAISA desenvolupa 2 processos molt diferenciats del que és la fabricació de recipients i dipòsits a pressió:

 • SISTEMA D'ASSECAT DE FANGS MITJANÇANT TECNOLOGIA CLAV

  EL SISTEMA

  La tecnologia CLAV és un sistema tèrmic indirecte d'assecat a baixa velocitat, dissenyat per a la deshidratació tèrmica en continu (encara que també útil en altern) de fangs humits, amb la finalitat de disminuir la massa final destinada a abocador, reduint (i arribant a eliminar si és menester) la generació de lixiviats i per tant, es redueixen els costos d'eliminació del residu resultant. 

  El seu ús va ser inicialment per a llots de depuradora físicoquímica, biològica o mixta i amb una implantació inicial per a indústries tèxtils, papereres, químiques, metal·lúrgiques, alimentàries, farmacèutiques, teneríes, escorxadors, recuperadors de residus i depuradores urbanes. S'ha vist amb el temps la versatilitat d'aquest sistema i s'ha estès a l'assecat de qualsevol material susceptible de ser deshidratat, partint d'un producte humit amb morfologia iodosa o bé de pasta compacta que en ser deshidratada mitjançant aquest sistema es converteix en graveta o pols.

  L'assecador tèrmic amb tecnologia CLAV deshidrata productes amb humitats inicials del 90-65% portant-los a humitats inferiors al 25%, podent arribar al 2-3% d'humitat si és necessari, depèn de cada producte i de la humitat final que requereixi el seu tractament.

  >CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

  EL MITJÀ D'APORTACIÓ DE CALOR Com a mitjà tèrmic d'aportació de calor el sistema desenvolupat pot utilitzar vapor d'aigua a pressió, oli tèrmic o bé aigua sobrecalentada. Qualsevol d'aquests mitjans no entra en contacte amb el producte a deshidratar, el mitjà no excedeix dels 170ºC i es manté una temperatura del producte a deshidratar entre els 95 i 105ºC. L'avantatge d'aquesta baixa temperatura és l'absència d'emissions a l’atmosfera en relació amb la produïda a majors temperatures.

  El principi de funcionament és la combinació d'un efectiu mitjà de transport amb la transmissió de la calor cedida pel mitjà tèrmic. Sent el gran avantatge que s'aprofita al màxim l'entalpia latent del mitjà tèrmic i el consum del mitjà tèrmic és acotat i conegut. Aquest tipus d'assecador mitjançant tecnologia CLAV és un recipient a pressió homologat en els serveis de Seguretat Industrial i calculat segons codi AD-MERKBLÄTER per a acer al carboni St37.2, sent la seva construcció realitzada per CAISA Constructora Auxiliar d'Enginyeria, fabricadora homologada per a Aparells a Pressió; els procediments de soldadura, així com els soldadors, estan igualment homologats.

  Secado de lodos

  EL MITJÀ DE TRANSPORT Interiorment l'assecador disposa d'un transportador especialment dissenyat per a l'avanç de productes pastosos, a més el disseny és tal que a mesura que el producte va perdent aigua és trossejat.

  El dimensionament del transportador s'optimitza per garantir el correcte avanç del producte atès que la humitat i les característiques reològiques del producte són variables en el si de l'assecador. Com a resultat, l'assecador combina òptimament el sistema d'avanç amb l'intercanvi tèrmic, de manera que el mateix circuit d'intercanvi tèrmic és part constitutiva del sistema d'avanç. El mitjà tèrmic circula per l'interior del mitjà de transport convertint les seves superfícies en zones d'intercanvi de calor a més de la carcassa que també actua com a superfície d'intercanvi de calor, en el cas que el mitjà tèrmic sigui vapor es dissenya una purga per evacuar els possibles condensats del mitjà tèrmic. El producte a assecar entra en l'assecador mitjançant una tremuja de recollida amb una infinitat en el fons que introdueix el material a l'interior de l'assecador, convertint una aportació alterna a una aportació contínua a l'interior de l'assecador. Per al transport intern en l'assecador s'usen motors que generen una velocitat de rotació qualitativament baixa (de l'ordre d'1 r.p. m.) però amb un elevat parell. Això suposa generar unes avantatges tals com un major temps d'intercanvi tèrmic, força de transport i baix consum elèctric dels motors.

  DISPOSICIONS GENERALS Complementàriament, i en molts casos absolutament necessari, l'assecador disposa d'un aspirador per als vapors formats de la deshidratació del producte que els porta a un filtre de carboni o un scrubber ( segons siguin les característiques dels vapors) abans de deixar-los anar a l'atmosfera, garantint així una mínima afecció mediambiental a la zona de l'assecador, en cada cas haurà d'estudiar-se i aplicar-se el sistema més adequat tenint en compte possibles sòlids, vapors, contaminants o males olors.

  El consum d'energia efectiu d'horari és de l'ordre del 90% de la potència instal·lada. En cas que l'assecat del producte requereixi més d'un mòdul la potència elèctrica estarà condicionada per la dimensió final de l'assecador o bé pel nombre de mòduls que ho componguin.

  Secado Lodos 2

  L'equip ha de connectar-se a la línia general de mitjà tèrmic de la planta (empresa) o en defecte d'això (si no la hi ha) s'instal·larà un petita caldera de gas, gas-oil o biomassa per alimentar el sistema d'assecat. Les canonades seran d'entrada i sortida. El material de construcció serà conforme el producte a deshidratar, normalment d'acer al carboni i les parts especialment sensibles en acer inoxidable. Tot i amb això si les característiques del producte a deshidratar són especialment corrosives la construcció serà amb  materials més resistents a la corrosió. Tot el sistema d'assecat es controla mitjançant un armari elèctric amb quadre de control, maniobra i proteccions que se situa adjacent a l'assecador.

 • EQUIP DE RECOLLIDA D'AIGÜES DE SENTINA I AIGÜES RESIDUALS

  PROPOSTA TÈCNICA

  Per donar servei a tots els usuaris del nou port en quant a la recollida d'aigües de sentina i aigües grises es refereix s'ha dissenyat un sistema de recollida que funciona mitjançant una xarxa de buit, és a dir, que les aigües de sentina i les aigües grises són succionades dels iots mitjançant buit i de manera segregada, emmagatzemant-se les de sentina en un dipòsit per a la seva decantació i posterior evacuació i abocant les grises directament al clavegueram públic.

  La instal·lació se segrega en diferents equips per donar servei de manera independent i adaptar-se a més a les fases constructives de la remodelació del nou port. Atès que les aigües de sentina han de ser tractades de manera diferent a les aigües grises s'instal·la un equip per a la recollida d'aigües de sentina amb presa a la betzinera i s'instal·len dos equips independents per a la recollida d'aigües grises, un primer equip per a la recollida de les aigües grises dels molls Barceloneta, Rellotge i Pescadors que a més engloba els edificis de Recepció i Club Lounge i una presa en la gasolinera (al costat de la d'aigües de sentina) i un segon equip que dóna servei a tot el moll d'Espanya. Les aigües de sentina es recullen mitjançant una instal·lació que funciona per buit. Aquesta instal·lació es compòn per un Centre de buit i Tractament (CBT) situat a la sala de màquines (aquesta es troba davant del museu) que amb una bomba de buit genera el buit en tot el circuit i mitjançant l'obertura o tancament d'una vàlvula de buit situada en el CRR (Centre de Recollida de Residus) de la betzinera se succionen les aigües de sentina. (Veure esquema adjunt, fig. 1)

  El CBT es compon de:

  • Un dipòsit que emmagatzema les aigües de sentina perquè aquestes puguin decantar, segregant així els hidrocarburs de l'aigua i permetent d'aquesta manera abocar les aigües netes a l'embornal i portar els hidrocarburs a abocador controlat.
  • Una bomba de buit que genera el buit en tot el circuit tancat i que s'activen mecànicament a l'obertura de la vàlvula del buit situada en el CRR.
  • Un petit dipòsit de Inox de 100 litres i una bomba submergida centrífuga per a l'abocament de l'aigua segregada a embornal.
  • Accessoris de connexió, valvuleria i altres elements necessaris per al correcte funcionament i control de la instal·lació.
  • Com a capítol opcional es pot instal·lar una bomba d'impulsió dels hidrocarburs al contenidor de recollida o camió de transport a l'abocador controlat.

  El CRR es compon de:

  • Devanadera per a recollida de mànega
  • Mànega i llances per a succionar
  • VBE (vàlvula de buit per a evacuació)

  Esquema de la secuencia de aspiración y recojida de aguas residuales y de sentina

  RECOLLIDA D'AIGÜES GRISES

  Les aigües grises s'evacuaran mitjançant dos equips independents (un per fase d'instal·lació), però de la mateixa tipologia, aquests equips funcionen de manera similar a l'equip d'evacuació d'aigües de sentina, doncs treballa igualment en buit.

  Cadascun d'aquests dos equips es compon d'una EBAR (Equip de buit d'Aigües Residuals) situat a la sala de màquines. En el cas de l'equip per al moll d'Espanya a més de la EBAR se situen tres torretes de presa amb una VBE en cadascuna d'elles. En el cas de l'equip per als molls de Barceloneta, Rellotge i Pescadors se situen tres torretes amb una VBE en cadascuna d'elles, tres preses a l'edifici Recepció amb tres VBE, una presa a l'edifici Club Lounge amb una VBE i una última presa a la gasolinera situada dins del CRR de les aigües de sentina amb una VBE (comentar que encara que estigui situada en el mateix CRR que les aigües de sentina aquesta està totalment segregada). (Veure esquema adjunt fig. 2).

  Cadascuna de les EBAR es compon de:

  • Un dipòsit en INOX d'emmagatzematge intermig prèvi vessament al clavegueram
  • Una bomba de buit que genera el buit en tot el circuit tancat i que s'activa mecànicament a l'obertura de qualsevol bàlbula situada en el seu circuit
  • Dos bombes centrífugues per al vessament per impulsió del clavegueram públic
  • Accessoris de connexió, valvuleria i demés elements necessàris pel correcte funcionament i control de la instal·lació.
  • Com a capítol opcional i donat que les EBAR’s de les dues fases interconectades cap la possibilitat d'instal·lar una segona bomba al buit a la primera fase d'execució.

  Cal destacar que tots els punts de presa s'uneixen als equips CBT o EBAR respectivament mitjançant canonada de polietilè d'alta densitat de diferents diàmetres, segons necessitats. La instal·lació d'aquestes canonades serà mitjançant abraçadores o abarcadores de plàstic polimèric per evitar la corrosió de l'ambient marí i aniran ancorades als molls en l'espai destinat a elles. Si és necessari la instal·lació de tota la canonada o part d'ella es realitzarà mitjançant l'ús de pontona.