• Projectes

Cabalímetres a una xarxa d'abastament d'aigua

Treballs de col·locació d'un cabalímetre nou en una canalització d'abastament d'aigua (Arteria del Vallès) de DN1200 amb reducció a DN1000 situada al costat de la Riera de Caldes al municipi de Santa Perpètua de la Mogoda i a una profunditat de 9 metres. Treballs realitzats en 24 hores ininterrompudament i sense afectar a l'abastament d'aigua de la zona.

Secat per pulverització centrífuga spraydryer

Avui hem volgut posar en valor el secat per pulverització centrífuga spraydryer que des de CAISA realitzem per múltiples clients. Es tracta d'una tècnica àmpliament utilitzada en molts productes industrials i de consum. El més conegut és la llet en pols o les begudes instantànies, però també s'utilitza per la fabricació de productes alimentaris, farmacèutics i productes agroquímics.

Auditoria d'un procés de secat i preparació de concentrat

Gràcies a la nostra aliança amb CMT Atomizadores, hem auditat el procés de secat i preparació de concentrat d'un client per proposar-li solucions tècniques en els seus equips. L'auditoria pretenia aconseguir augmentar dos elements importants pel fabricant:

 • la concentració en sòlida del líquid a secar
 • la mida de la particula del producte final.

Hem treballat amb tot l'equip tècnic i professional per oferir la millor solució amb el mínim impacte en la seva línia productiva; aconseguin una alta eficència en les seves instal·lacions.

Optimització de planta de secat per atomització

CAISA SL ha treballat en l'optimització d'una planta de secat per atomització, aconseguint a través de nous equips i la millora del rendiment dels existents, un augment de producció de 10 vegades. Una optimització aconseguida gràcies a reduir els temps de parada de la planta industrial.

Intercanviadors de calor tubulars i condensadors

Fabricació d'intercanviadors de calor tubulars per a gas-gas, gas-líquid i líquid-líquid, segons diversos codis de disseny (AD Merkblatter - ASME) amb diferents capacitats i superfícies d'intercanvi segons necessitats del client.

Estructures SKID

Fabricació, muntatge i pintura d'estructures tubulars per acollir equips de precisió, robots, equips de soldadura especial, etc.

Instal·lació de caldera de vapor

Instal·lació d'una caldera de vapor de 8 bar i 2500 kg/h de vapor. Fabricació i subministrament de l'estructura de sustentació i estructura auxiliar de manteniment, fabricació de la rampa de gas i instal·lació de la mateixa i connexionat mitjançant canonada al circuit de vapor existent amb tots els elements de tall i instrumentació necessaris.

Planta pilot de sulfonació

Fabricació i instal·lació d'una planta pilot per sulfonació, fabricació de reactors i equips auxiliars així com tota l'estructura de sustentació, instal·lació de l'estructura per mòduls (3 unitats), ubicació de tots els equips principals i els auxiliars, connexionat mitjançant canonada de tots els equips i dels serveis, instal·lació de bombes, valvuleria i instrumentació per a l'automatització de la instal·lació.

Dipòsits diversos

Fabricació de dipòsits atomosfèrics i dipòsits a pressió de diferents volums i segons diferents codis de disseny (AD Merkblatter - ASME - API650).

Nova planta de sulfitació

Claus en mà per una nova planta de sulfitació, equips i instal·lació.

Equip per la sulfitació de 12m3 amb mitja canya amb SAF 2205; serpentí interior amb SAF 2205 i agitació amb ventilador. Scrubber pel rentat de gasos. Canonada AISI 316, varies DN's, xemeneia. Estructura de soportació i accés, valvulería, bombes i instal·lació elèctrica de tota la instal·lació.

Nova planta de sulfonació

Claus en mà per a una nova planta de sulfonació, equips i instal·lació. 

Equips fabricats i instal·lats:

 • Reactor de 8m3 amb mitja canya amb SAF 2205 per a buit i presió amb agitació
 • Condensador amb SAF 2205 de 25m2 , florentí AISI 326 de 2800 litres i dipòsit AISI 326 de 3.000 litres.

Connexionat d'equips amb canonades d'acer inoxidable AISI 326, varis DN's, valvulería, instrumentació i automatització completa de la instal·lació.

Dipòsit 30m3

Fabricació d'un dipòsit de 30m3 per emmagatzemar olis hidràulics

Fabricació de dipòsit de 79 m3 per a depuradora

Fabricació d'un dipòsit d'acer negre pintat amb pintura bituminosa i boques d'acer inoxidable AISI 304 amb dimensions de diàmetre 3000 mm i 11.000 mm de llarg i accessoris per la seva correcta instal·lació.

 

Fabricació i subministrament de 9 equips amb mitja canya i agitació - 2014

Fabricació de 9 equips per a una instal·lació de la indústria alimentària, consistents en:

 • dos dipòsits de 30 m3 amb mitja canya per refrescar i agitar
 • tres dipòsits de 22m3 amb mitja canya per refrescar i agitar
 • dos reactors de 8,8m3 amb mitja canya per refrescar i agitar
 • dos dipòsits de 200 litres. 

Tot fabricat en acer inoxidable AISI 316, acabat pulit interior per a la indústria alimentària i aïllament tèrmic mitjançant llana de roca i xapa d'acer inoxidable AISI 316.

Modificació de sis cabines de tractament d'aire - 2014

Adaptació de sis cabines de tractament d'aire per les cabines de pintura d'una planta d'automoció a un sistema d'escalfament de l'aire a través d'un cremador de gas per a substituir el sistema actual basat amb bateries tubulars d'aigua sobreescalfada. L'adaptació ha consistit en modificar l'estructura interior recolocant la primera bateria de filtres, ubicar un cremador de gas, realitzar una paret de tancament amb xapa d'acer inoxidable AISI 316, col·locar una rampa de gas per a subministrar el gas, una cel·la de protecció del cremador i una xapa de AISI 310 per a la protecció de la flama. També s'ha realitzat tota la regulació de la posta en marxa dels paràmetres adequats d'humitat, temperatura i fluxe de l'aire.

Instal·lació claus en ma modificació sala de calderes- 2014

Instal·lació consistent a modificar una sala de calderes existent conformada per tres calderes de gasoil afegint una nova caldera de biomassa amb tots els elements auxiliars necessaris com ara un dipòsit d'emmagatzematge de 25 m3, transport pneumàtic fins a la caldera connectant a l'existent, un dipòsit d'acumulació de 10.000 litres connectat a tota la instal·lació, tant la corresponent a l'aigua calenta com a la calefacció. Millorant en aquest sentit l'eficiència de la instal·lació i evitant que les calderes de gasoil hagin de treballar al ritme que ho estan fent ara. 

Caseta de control d'accés - 2013

Realització d'una caseta de control d'accés a Barcelona realitzada en acer inoxidable AISI 316 pulit mirall, amb el seu aïllament, la instal·lació elèctrica, instal·lació de bany i sanitari, així com quadre de comandament i xarxa de comunicacions. Dimensions de 2,5x3x5,2 metres i marquesines per a les finestres. 

Modificació de camió cisterna d'emulsió bituminosa a emulsió bituminosa, aigua i gas - 2013

Modificació d'una cisterna única de 10.000 litres de transport i abocament d'emulsió bituminosa transformant-la en tres:

 • Una cisterna menor de 4.000 litres d'acer negre i resistent al calor per al transport i l'abocament d'emulsió bituminosa, amb tots els seus complements d'escalfament i mànegues d'abocament.
 • Una altra cisterna de 3.000 litres d'acer inoxidable AISI 304 per al transport d'aigua.
 • Una altra cisterna d'1.000 litres ADR de plàstic per al transport de combustible per a ús propi de l'activitat del client, implementant caixa de bombes i mànegues per a les dues cisternes d'aigua i combustible, amb projecte de legalització inclòs. 

Modernització i ampliació de la instal·lació de procés de policarboxilats - 2013

Modificació de la instal·lació existent consistent en l'adequació d'un reactor per a suportar buit i fabricació, subministrament i instal·lació d'equips auxiliars, “florentino” de 700 litres, condensador de 37m2 i totes les estructures i canonades necessàries per al seu correcte funcionament. Tot realitzat en acer inoxidable AISI 316 a excepció de l'estructura que es va realitzar amb acer negre pintat.

Subministrament i instal·lació de sitja per a partícules sòlides

Fabricació, subministrament i instal·lació de dos sitges per albergar productes granulars o polverolents per al procés de producció a una planta química, composta per una estructura metàl·lica de sustentació, sitja, filtre, fons vibrant de descàrrega, tremuja de pesat, sensfi de descàrrega, canonada de càrrega, sondes de nivell, escales i passarel·les d'accés. Tot en acer inoxidable AISI 304 a excepció de l'estructura que és d'acer negre al carboni pintat.

Claus en mà per a la instal·lació d'una central d'aspiració de pols de carbó - 2011/2012

Instal·lació claus en mà realitzada a les instal·lacions d'una central tèrmica per aspirar pols de carbó del seu procés de fabricació. La instal·lació es compon d'una estructura metàl·lica per sustentar una sitja d'emmagatzematge, un filtre de mànegues, i una tremuja intermitja per així descarregar directament la pols recollida en el camió. Per recollir la pols s'instal·la una xarxa de canonades en tota la planta de 3 i 5’’ amb diferents punts d'aspiració dins de la planta, amb mànegues i punta de llança d'alumini. L'aspiració es va fer mitjançant buit, generada a través d'una bomba. 

Muntatge d'un nou atomitzador

Instal·lació realitzada en dues actuacions diferenciades:

 • Una primera fase on ens desplacem a Anglaterra per realitzar el desmuntatge d'un atomizador complet amb tots els equips auxiliars i totes les canonades d'interconnexió, així com tota la instal·lació elèctrica, automatització i control.
 • Una segona actuació en la qual es va fer la implantació de tot un atomizador a les instal·lacions del client seguint exactament la mateixa distribució que tenia originàriament a Anglaterra. Va caldre aixecar un nou edifici i realitzar totes les connexions elèctriques, automatització i control.

Subministrament i instal·lació d'un secador de fangs - 2009/2010

Fabricació, suministrament i instal·lació d'un assecador de fangs tecnologia CLAV en acer Inoxidable AISI 316, amb tots els elements adjacents inclosos, Scrubber, termoaireadors, motors i tremuja d'alimentació, així com els cargols "sinfin" d'alimentació i buidatge de l'assecador, incloent així mateix la instal·lació elèctrica i el control remot de la instal·lació.