• Projectes
  • Subministrament i instal·lació de sitja per a partícules sòlides

Sistema de tractament d'aigües residuals

Fabricació i muntatge de Skid tubular amb equips per al tractament d'aigües residuals mitjançant esterilització, totalment automatitzat.

El SKID es compon de dos equips de 5.000 litres cadascun i interconnectats, un que realitza les funcions de dipòsit acumulador i l'altre que funciona com a reactor d'esterilització amb agitació. Tots dos equips són dissenyats en acer inoxidable AISI 304 i un acabat interior polit per garantir la neteja completa dels equips quan sigui necessari, evitant així el possible creixement microbiològic entre tractaments. Tots dos tancs disposen de calorifugat per evitar fuites de calor i garantir el seu correcte funcionament així com estalvi energètic. S'ha disposat a cada tanc un filtre asèptic per garantir que l'aire que entri en els dipòsits contingui un percentatge insignificant de bacteris. Les canonades de connexió entre tancs són igualment d'acer inoxidable AISI 304 de diferents diàmetres, segons sigui el servei de cada canonada. S'instal·len elements auxiliars automàtics i d'instrumentació per controlar tota la planta de tractament mitjançant un SCADA dissenyat explícitament per a aquesta instal·lació.